​​

Liên hệ Thư ký Đại sứ:

- Điện thoại cố định: +66 (0) 2 251 5838, máy lẻ 214

- Điện thoại di động: +66 (0) 924 840 535 ,  +66 (0) 818 430 207

- Email: ntcuong11@gmail.com

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​