​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan
Điện thoại: +66-2-515836/7/8; +66-2-2517202; +66-2-2513552
Fax:  +66 (0) 2 251 7201; +66 (0) 2 251 7203
Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​