Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan


Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan


1. Lãnh sự và các thủ tục Lãnh sự:

Tel: +66 (0) 2 650 8979

Fax: +66 (0) 2 251 7525

Thời gian trực điện thoại: 09h00 – 11h30


2. Các nội dung về kinh tế, thương mại:

Tel: +66 (0) 2 251 5838 (Ext. 118) (08h30 – 17h00)

Email: vietnamtradeofficebkk@gmail.com

 

3. Các vấn đề khác:

Tel: +66 (0) 2 253 4464

Thời gian trực điện thoại: 09h00 – 11h30

Fax:

+66 (0) 2 251 7201

+66 (0) 2 251 7203

 

4. Đường dây nóng bảo hộ công dân: +66 89 896 6653 (trực 24/24)


Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

(Cập nhật ngày 09 tháng 07 năm 2021)

1.      Ngài PHAN CHÍ THÀNH, ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

2.      Bà TRẦN THỊ THU TRANG, THAM TÁN

3.      Bà VŨ THANH HUYỀN, THAM TÁN

4.      Ông TRẦN VĂN LONG,  BÍ THƯ THỨ NHẤT

5.      Ông TRẦN NGUYÊN THẢO, BÍ THƯ THỨ NHẤT

6.      Ông VŨ QUANG TẠO, BÍ THƯ THỨ NHẤT

7.      Ông LÊ TRUNG KIÊN, BÍ THƯ THỨ NHẤT

8.      Ông LUYỆN THÁI LÂM, BÍ THƯ THỨ NHẤT

9.      Bà QUÁCH THỊ HUYỀN, BÍ THƯ THỨ HAI

10.  Ông ĐẶNG TRUNG DŨNG, BÍ THƯ THỨ HAI, THƯ KÝ ĐẠI SỨ

11.  Bà TRỊNH THỊ HUẾ, BÍ THƯ THỨ HAI

12.  Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH,   BÍ THƯ THỨ HAI

13.  Bà NGUYỄN THỊ THÚY MAI, BÍ THƯ THỨ BA

14.  Ông NGUYỄN CHÍ THẮNG, BÍ THƯ THỨ BA

 

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

15.  Ông PHÓ TRIỆU CƯỜNG, TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

16.  Ông ĐẶNG XUÂN QUẢNG, PHÓ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

17.  Bà TRẦN HOÀI THU, TRỢ LÝ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

  

Thương vụ

18.  Ông MAI TÙNG SƠN, BÍ THƯ THỨ NHẤT

19.  Ông NGUYỄN THÀNH HUY, TÙY VIÊN

 

Văn phòng Khoa học Công nghệ

20.  Ông NGÔ QUANG LỢI, BÍ THƯ THỨ NHẤT

21.  Ông ĐẶNG ĐÌNH TUYẾN, BÍ THƯ THỨ NHẤT

  

​ 

  

​ ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​