Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan
Điện thoại: +66-2-2515838; +66-2-2517202;
Fax:  +66-2-251 7201; +66-2-251 7203
Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

(Cập nhật ngày 09 tháng 07 năm 2021)

1.      Ngài PHAN CHÍ THÀNH, ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

2.      Bà TRẦN THỊ THU TRANG, THAM TÁN

3.      Bà VŨ THANH HUYỀN, THAM TÁN

4.      Ông TRẦN VĂN LONG,  BÍ THƯ THỨ NHẤT

5.      Ông TRẦN NGUYÊN THẢO, BÍ THƯ THỨ NHẤT

6.      Ông VŨ QUANG TẠO, BÍ THƯ THỨ NHẤT

7.      Ông LÊ TRUNG KIÊN, BÍ THƯ THỨ NHẤT

8.      Ông LUYỆN THÁI LÂM, BÍ THƯ THỨ NHẤT

9.      Bà QUÁCH THỊ HUYỀN, BÍ THƯ THỨ HAI

10.  Ông ĐẶNG TRUNG DŨNG, BÍ THƯ THỨ HAI, THƯ KÝ ĐẠI SỨ

11.  Bà TRỊNH THỊ HUẾ, BÍ THƯ THỨ HAI

12.  Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH,   BÍ THƯ THỨ HAI

13.  Bà NGUYỄN THỊ THÚY MAI, BÍ THƯ THỨ BA

14.  Ông NGUYỄN CHÍ THẮNG, BÍ THƯ THỨ BA

 

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

15.  Ông PHÓ TRIỆU CƯỜNG, TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

16.  Ông ĐẶNG XUÂN QUẢNG, PHÓ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

17.  Bà TRẦN HOÀI THU, TRỢ LÝ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

  

Thương vụ

18.  Ông MAI TÙNG SƠN, BÍ THƯ THỨ NHẤT

19.  Ông NGUYỄN THÀNH HUY, TÙY VIÊN

 

Văn phòng Khoa học Công nghệ

20.  Ông NGÔ QUANG LỢI, BÍ THƯ THỨ NHẤT

21.  Ông ĐẶNG ĐÌNH TUYẾN, BÍ THƯ THỨ NHẤT

  

​ 

  

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​