​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan
Điện thoại: +66 (0) 2 251 5838; +66 (0) 2 251 7202
Fax:  +66 (0) 2 251 7201; +66 (0) 2 251 7203
Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​