​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan

1. Lãnh sự và các thủ tục Lãnh sự: Tel: +66 (0) 2 650 8979/Fax: +66 (0) 2 251 7525; Thời gian trực điện thoại: 09h00 - 11h30

2. Các nội dung về kinh tế, thương mại: Tel: +66 (0) 2 251 5838 (Ext. 118) (08h30 - 17h00); Email: vietnamtradeofficebkk@gmail.com

3. Các vấn đề khác: Tel: +66 (0) 2 253 4464; Thời gian trực điện thoại: 09h00 - 11h30; Fax:+66 (0) 2 251 7201/+66 (0) 2 251 7203

4. Đường dây nóng bảo hộ công dân: +66 89 896 6653 (trực 24/24)​


Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​