​​​

Liên hệ Thư ký Đại sứ:  

- Điện thoại cố định: +66 (0) 2 251 5838, máy lẻ 214

- Email: vnemb.th@mofa.gov.vn;

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​