​ 

Ngày 8 tháng 8 năm 2023, Nội các Thái Lan đã phê chuẩn đề xuất của Bộ Lao động về việc hướng dẫn quản lý người nước ngoài làm việc sau ngày 31 tháng 7 năm 2023 bằng cách cho phép người nước ngoài theo Nghị quyết Nội các ngày 5 tháng 7 năm 2023 mà người sử dụng lao động đã đệ trình nhu cầu và danh sách tên tuyển dụng lao động nước ngoài đến Cục Việc làm trước ngày 31 tháng 7 năm 2023 được ở lại Thái Lan tạm thời và làm việc đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023.

 

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​