Ngày 05/07/2023, Chính phủ Thái Lan đã thông qua một số nội dung liên quan đến lao động nước ngoài không chính thức như sau:

1. Cho phép lao động nước ngoài không chính thức (irregular foreign workers) trên 18 tuổi được lưu trú và làm việc tạm thời cho tới ngày 31/7/2023, bao gồm:

           1.1 Người nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị hoặc đã hết hạn và có dấu thị thực nhưng giấy phép lao động hoặc giấy phép lưu trú hết hạn theo quy định của pháp luật

           1.2. Người nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu và đã được đóng dấu thị thực nhưng thời hạn cho phép lưu trú đã hết, và người nước ngoài chưa rời khỏi Thái Lan

 2. Cho phép người nước ngoài tiếp tục làm việc với người sử dụng lao động của họ mà không cần giấy phép lao động theo luật quản lý lao động về người nước ngoài và trong thời gian chờ đợi, yêu cầu người sử dụng lao động của họ nộp danh sách để yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho Cục Việc làm Thái Lan, có dán ảnh hiện tại của người lao động, trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Cơ quan đăng ký sẽ cấp một văn bản làm bằng chứng về việc gửi danh sách tên để yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho người sử dụng lao động. Người lao động nước ngoài có thể sử dụng tài liệu này làm bằng chứng về việc được phép làm việc cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2023.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​