MIỄN THỊ THỰC VÀO VIỆT NAM

MIỄN THỊ THỰC VÀO VIỆT NA Menu Phần Web  

QUỐC GIA
LOẠI HỘ CHIẾU
THỜI GIAN CƯ TRÚ NGÀY HIỆU LỰC

Ngoại giao
Công vụ Thông thường (cho mục đích chính thức) Bình thường Thủy thủ

Armenia x x


90 ngày
06-Aug-12
Afghanistan (Islamic State) x x


không quy định
26-Feb-88
Albania (Republic) x x


không quy định

1-Oct-56
Algeria (People's Democratic Republic) x x


90 ngày 2-Jan-95
Angola x x


30 ngày 3-Apr-08
Argentina (Republic) x x


90 ngày 13-Nov-99
Azerbaijan x x


1 tháng
21-Aug-10
Bangladesh (People's Republic) x x


90 ngày
10-Jul-99
10-Jul-99Belarus (Republic) x x


không quy định
24-Nov-93
Brazil (Federative Republic) x x


90 ngày
8-Jul-09
Brunei Darussalam x x
x
14 ngày
1-Aug-07
Bulgaria (Republic) x x


90 ngày
12-Dec-10
Cambodia (Kingdom) x x
x
không quy định cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ / 30 ngày đối với hộ chiếu phổ thông 30-Nov-79
5-Dec-08
Chile (Republic) x x


90 ngày
25-Jun-05
China (People's Republic) x x x

30 ngày
15-Mar-92
Colombia (Republic) x x


90 ngày
28-Mar-12
Croatia (Republic) x x


30 ngày
27-Mar-10
Cuba (Republic) x x x
x không quy định
31-Aug-81
Czech (Republic) x x


90 ngày
13-Feb-00
Denmark (Kingdom) x x
x
15 ngày
1-May-05
Dominican (Republic) x x


90 ngày 29-Sep-07
Ecuador (Republic) x x


90 ngày
19-Sep-07
Egypt x x


90 ngày 8-Aug-11
El Salvador (Republic) x x


90 ngày
30-May-11
Estonia x x


90 ngày 20-May-14
Finland (Republic) x x
x
15 ngày
1-May-05
France (Republic) x x


03 tháng
1-Jul-05
Germany x x


90 ngày
1-Nov-13
Hungary (Republic) x x


90 ngày
1-Aug-93
India (Republic) x x


90 ngày
23-Mar-95
Indonesia (Republic) x x
x
30 ngày
19-Sep-98
Iran (Islamic Republic) x x


01 tháng
1-Jun-94
Iraq (Republic) x x


90 ngày
1-Dec-01
Israel x x


90 ngày
06-Dec-12
Italy x x


90 ngày
20-Jan-12
Japan x x
x
90 ngày đối với ngoại giao chính thức hộ chiếu / 15 ngày đối với hộ chiếu phổ thông 1-May-05
1-Jul-04
Kazakhstan (Republic) x x


30 ngày
11-Apr-10
Korea (Democratic People's Republic) x x


không quy định
1-Oct-56
Korea (Republic) x x
x
90 ngày đối với ngoại giao chính thức hộ chiếu / 15 ngày đối với hộ chiếu phổ thông 13-Jan-99
1-Jul-04
Kyrgyzstan (Republic) x x
x
không quy định
15-Jul-81
Laos (People's Democratic Republic) x x x x
30 ngày
17-Jul-77
5-Mar-04
Malaysia x x
x
30 ngày
25-Nov-01
Mexico (United States) x x


90 ngày
4-Feb-02
Myanma x x
x
90 ngày
26-Oct-13
Moldova (Republic) x x


90 ngày
23-May-03
Mongolia x x


90 ngày
6-Feb-00
Montenegro x x


90 ngày
1-Sep-00
Morocco (Kingdom) x x


90 ngày
19-Dec-04
Mozambique (Republic) x x


90 ngày
9-Feb-09
Myanmar (Union) x x


30 ngày
11-Aug-98
Nicaragua (Republic) x x


không quy định
14-Mar-83
Norway (Kingdom) x x
x
15 ngày
1-May-05
Pakistan (Islamic Republic) x x


90 ngày
2-Mar-07
Panama (Republic) x x


90 ngày
4-Nov-02
Paraguay (Republic) x x


90 ngày
26-Oct-08
Peru (Republic) x x


90 ngày
2-Jun-06
Philippines (Republic) x x
x
21 ngày đối với hộ chiếu phổ thông 1-Apr-00
Poland x x


90 ngày
14-Mar-12
Romania x x


không quy định
1-Dec-56
Russia (Federation) x x
x
90 ngày đối với ngoại giao chính thức hộ chiếu / 15 ngày đối với hộ chiếu phổ thông 20-Feb-1994
(amended 02-Jan-2005)
1-Jan-09
Serbia x x


90 ngày
1-Sep-00
Seychelles x x


90 ngày
02-Dec-12
Singapore (Republic) x x
x x 90 ngày đối với ngoại giao chính thức hộ chiếu / 15 ngày đối với hộ chiếu phổ thông 10-May-97
1-Dec-03
Slovak (Republic) x x


90 ngày
24-Feb-07
Slovenia x x


90 ngày
23-Jan-11
South Africa (Republic) x x


90 ngày
23-Jun-07
Spain (Kingdom) x x


90 ngày
31-Aug-10
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic) x x


90 ngày
19-Sep-03
Sweden (Kingdom) x x
x
15 ngày
1-May-05
Switzerland (Confederation) x x


90 ngày
16-Aug-09
Tanzania (United Republic) x x


90 ngày
23-Feb-11
Thailand (Kingdom) x x
x
30 ngày
20-Feb-04
Tunisia (Republic) x x


90 ngày
21-Jan-09
Turkey (Republic) x x


90 ngày
7-Jun-07
Ukraine x x x
x 90 ngày đối với ngoại giao chính thức hộ chiếu / 15 ngày đối với hộ chiếu phổ thông 6-Dec-93
United Arab Emirates (UAE) x x


90 ngày
22-Jul-11
Uruguay (Republic) x x


90 ngày
15-Jun-08
Uzbekistan x x


60 ngày
4-Jun-10
Venezuela (Bolivarian Republic) x x


90 ngày
17-Nov-06
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​